Witty, Pretty & Handy

Розумні, гарні та вправні :-) Useful fun for needleworkers / Корисні розваги для рукотворниць

About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

14 September 2017

Desert Sunset Earrings


I don't know exactly what these earrings make me ponder... perhaps the things I have never seen in real and hardly ever see, for example, a desert sunset or, or maybe something more available for imagination - the coming time of autumn burst of colours or a spark of flame... I guess there are much more ideas and it doesn't the matter actually, the outcome of my beading is the main value here. 
I liked these earrings from the first sight but wanted to make them so long that finally got weary of them:-) However, I had all the necessary materials gathered so I thought it was just a moment mood so instead of following it and refusing the beading, I followed this tutorial from +margherita fuscoСережки "Захід сонця у пустелі"

Точно не знаю, в які думки занурюють мене ці сережки... можливо в думки про речі, які я ніколи в житті не бачила і навряд чи колись побачу, наприклад, про захід сонця в пустелі, або, можливо, про речі більш знайомі уяві - осінню нестримність кольорів  або спалах полум'я... Думаю, варіантів ще набагато більше і насправді це не так вже і суттєво, бо важливий тут - лише результат мого нанизування.
Мені ці сережки сподобалися з першого погляду, але я так довго збиралася їх зробити, що вони мені вже набридли:-) Проте, у мене були зібрані всі необхідні матеріали, тож я подумала, що то був просто тимчасовий настрій і замість того, щоб піддатися йому і відмовитися від нанизування, я відтворила цей майстер клас від +margherita fuscoWhat I did different. I beaded only two rows of bugle beads after adding bicones. And, as it is seen in the photo, between the second bugle and the 15/0 seed beads archs, there was a hole so I added two more 15/0 in that space.
Що я змінила. Нанизала лише два ряди стеклярусу після біконусів. І, як це видно з фото, між другою бісериною стеклярусу і аркою з бісеру 15,0 виникла дірка, тож я додала по дві бісерини 15,0, щоб заповнити той простір.To connect two rivoli elements I added a loop of 1 bugle, three 15/0, one bugle bead. The smaller rivoli was bezeled only with bugles and 15/0 without any extra embellishment.Щоб поєднати два компоненти з ріволі, на більшому зробила петлю з одного стеклярусу, 3 бісерин №15,0 ще одного стеклярусу. Менший ріволі був оплетений лише стеклярусом і бісеринами №15 без іншого декору.


When watching the tutorial and starting the beading I was afraid the earrings would be too bulky. But I've got them well balanced and quite refined.
Коли я дивилася майстер клас і починала нанизування, я боялася, що сережки будуть надто громіздкими, але вони вийшли гарно збалансованими і доволі витонченими.

7 September 2017

Between Earth & Sky Earrings

To tell the true, I am very sleepy right now and absolutely sure that instead of writing this post it is much better to go to bed. But as the project is ready and I don't have to get up early tomorrow I decided to share the impressions from my last work at once:-)
There are a lot of pictures easy to imagine at any moment and one of them for me is the silhouettes of the dark cliffs on the background of the blue sky or sea. Despite I live at the river and can have enough rest at the water I got used to spend some time at the seaside every year. This summer passed without this usual ritual:-) I don't regret about that at all but as soon as  I saw the super duos of such great colours, it made me imagine that picture of the sky, sea and cliffs... Сережки "Між небом і землею"


По правді, я зараз дуже сонна і абсолютно впевнена, що замість писати цей допис краще піти спати. Але оскільки проект закінчено і мені завтра не треба рано вставати, я вирішила одразу поділитися враженнями від моєї останньої роботи:-)
Є багато картин, які легко уявити у будь який момент і одна з них для мене - це силуети темних скель на фоні синього моря або неба. Хоча я живу біля річки і можу досхочу відпочивати біля води, я звикла щороку проводити трохи часу на морі. Це літо минуло без цього звичайного ритуалу:-) Я про це анітрохи не шкодую, але щойно побачила супер дуо таких чудових кольорів, перед очима одразу повстав той пейзаж зі скелями, небом і морем...
So the idea of the colour style is clear and to make the earrings I followed this tutorial by +Mire MirArte. If to miss the stories with matching and changing te colours of the seed beads during the work, the earrings are not very hard to make:-)Отже з ідею кольорової гами все зрозуміло, а ось щоб зробити сережки, я скористалася цим майстер класом від +Mire MirArte. Якщо оминути історії про підбір і зміну кольорів бісеру під час роботи, сережки зробити не так і важко:-)The only change I made when adding the group of five super duos. Instead of rondelles I added 8/0 seed beads between them.

Єдину зміну я зробила, коли додавала групу з п'яти супер дуо. Замість ронделів я додала між ними бісерини 8.0.

2 September 2017

Yellow Linen WaistcoatThe yellow trousers could stay lone too long in no way:-) 
I have never been a fan of the early 70ths fashion... as well as some other periods:-) I don't why... Maybe just because I perceive fashion pretty superficially and only from the point of view how much the patterns and design suit me. But I don't think I have to explain why because it is not the question to think about at all. I only remember that a couple of fashion magazines, that my mum had from that time, were not my favourites and when they were lost on some reason, I never missed them:-)
But suddenly in  Burda Special Vintage 2016 issue, that devoted the 70ths' designs entirely,  I yet liked few more things except the trousers and among them - a long double breasted waistcoat. As soon as I saw it, I was sure I would sew it and it would be yellow and  together with the trousers they would make up a suit. And here it is, the fact that from the intention to the realisation a year passed is not important at all because sometimes it happens such plans take much more time:-)

(All about earrings is here.)


Жовтий лляний жилет

Жовті штани аж ніяк не могли довго залишатися самотніми:-)
Я ніколи не захоплювалися модою ранніх 70-х... так само як і деяких інших періодів:-) Не знаю чому... Можливо через те, що сприймаю моду доволі поверхово і лише з тієї точки зору, наскільки мені личитимуть відповідні моделі і конструкції. Але я і не думаю, що маю пояснювати чому, бо це взагалі не питання варте роздумів. Я лише пам'ятаю, що коли з якоїсь причини загубилися пару маминих журналів мод з того часу, я ніколи за ними не сумувала, тому що вони не були моїми улюбленими:-)
Але раптом в тому ж таки числі Burda Special Vintage 2016, яке цілком присвячено моделям 70-х, мені сподобалося ще декілька речей крім тих штанів і серед них - довгий двубортний жилет. Щойно я його побачила, була впевнена, що пошию його і що він буде жовтий і що разом із тими штанями вони утворять костюм. І ось він тут, а той факт, що між наміром і виконанням минув рік, не має значення, бо буває, що між такими планами минає і набагато більше часу:-)

(Все про сережки тут.)
It was quick sewing. I refused from the lining, of course, as the waistcoat is from linen so had to cut and sew the facing for the arm holes. I cut the facings from the remnants so it was better to make with the seam. The facings can be cut either by the paper patterns or, as I did, by the parts of the waistcoat.
Пошиття було швидким. Оскільки жиле з льону, я відмовилася від підкладки і викроїла обшивки для обробки пройм. Кроїла з залишків тканини, тому було зручно це зробити зі швом. Кроїти можна або по паперовій викрійці або по вже готовим деталям жилету, як це зробила я.I also changed the number and the position of the buttons. I understand that designers have a lot of ideas but when it goes about the buttons, the most practical idea is to sew them in the points of the biggest tension of the clothes. It means on the breast, waist and hips lines. At least for the figures that have all those lines:-) The buttons on the hips line are not necessary here.

 Також я змінила кількість і розташування ґудзиків. Розумію, що у дизайнерів повно ідей, але коли йдеться про ґудзики, найкраща ідея - розташувати їх в місцях найбільшого натягу одягу. Це означає по лінії грудей, талії та стегон. Принаймні для фігур, які таки лінії мають:-) Ґудзики на лінії стегон тут не потрібні.

26 August 2017

Yellow Flared Trousers, or Indulgence in Wants

Despite I am able to sew a lot of things of different designs and I can draft most of those designs (I don't say all of them only because as I am not engaged in that activity now but the time and the technologies develop, I don't follow the innovations so cannot be modern enough to make all:-)) for my wardrobe I select things pretty meticulously. It means that I only chose those patterns of clothes that emphasize or disguise what is needed corresponding to my appearance. I'd like to add some more extravagance to my wardrobe but I am always restricted with the reality of my body's shape. I hope I am pretty objective with that so never make things that don't suit me. But "never say never" :-) And it means that exactly like a person, who keeps to the diet to loose some weight, once in a while eats a cake, I want to make some not very appropriate thing just because I want it. The result of that can be any. For example, today I yielded the temptation to sew yellow flared trousers :-)

(All about the top is here, all about the earrings is here.)Штани-кльош, або Потурання бажанням


Хоча я вмію шити багато речей різних фасонів і можу сконструювати більшість з тих фасонів (не кажу всі лише тому, що оскільки я таким зараз не займаюся, а технології розвиваються, я ж не слідкую за тими інноваціями, тож і не можу бути достатньо сучасною, щоб зробити їх всі:-)), для мого гардеробу я відбираю речі доволі прискіпливо. Це означає, що я обираю лише ті моделі одягу, які або підкреслюють або приховують те що треба відповідно до моєї зовнішності. Мені б хотілося додати трохи більше якогось навіженства до мого гардеробу, але я завжди обмежена реаліями форми мого тіла. Сподіваюся в цьому я досить об'єктивна в цьому ставленні, тому ніколи не роблю речей які б мені не пасували. Але ж "ніколи не кажи ніколи" :-) І це означає, що подібно до людини, яка сидить на дієті, щоб схуднути, але часом з'їдає тістечко, я хочу зробити якусь невідповідну річ лише тому, що хочу, а вже який з того буде результат, то вже як прийдеться. Наприклад, сьогодні я поступилася бажанню пошити жовті штани кльоші :-)

(Все про топ тут, про сережки - тут.)

I am not a great expert in sewing trousers and not a great trousers wearer as well but theoretically I know a lot about their sewing and also wear them anyway:-)
For yellow linen I chose pattern of trousers of model #8 from Burda Special Vintage 2016.

Я не великий експерт з пошиття штанів і не так вже і люблю їх носити, але теоретично про їхнє пошиття знаю багато і все одно їх вдягаю при нагоді:-)
До жовтого льону, я обрала модель штанів зі зразка №8 з Burda Special Vintage 2016.There is nothing special in this sewing so I just post photos  of processing the fly. May be it will be useful.
Нічого особливого в цьому пошитті немає, тому я лише розміщую фото обробки застібки. Можливо це буде корисно.And as always, when I sew from thin fabricі, I sew bands in this way. At first I stitch right side of the band to the wrong side of the trousers...І, як завжди коли шию речі з легких тканин, пояс я пришиваю таким чином. Спочатку настрочую пояс лицевою стороною до зворотнього боку основної деталі...

...and then fold the band and stitch it to the right side....а потім згинаю пояс і настрочую на лицевій стороні.
One more old-fashioned tip as for the hem. It used to be the rule but now it is mostly ignored... including by me:-) But for the better hem line it should be cut 1 cm longer in the centre of the back half and 1 cm shorter in the centre of the front half. I did it this time.
Ще один старомодний прийомчик щодо підшивки низу штанів. Колись це було правило, а зараз цим переважно нехтують, і я теж:-) Але для кращої лінії низу, її варто кроїти на 1 см довше по центру задньої половинки і на 1 см коротше по передній. Цього разу я це зробила.

22 August 2017

Asymmetric Wrap Dress, or Jungle TheoryWell... I had so many thoughts about the subject that don't know what to start with not to fall in chaos:-) The simple question occurred to me when seeing the fabric of this dress in the store: why it is so attractive for me and, in general sense, why jungle prints are popular. I am not obsessed with fashion shows although enjoy watching some now and then but even I know that the topic of jungle is pretty much in use for the materials for summer clothes (the same concerns other wild nature prints as well). My reasoning brought me back to the thoughts about stereotypes  again. I mean real jungles is not so pleasant to stay for a long time: it is a humid stuffy place without chances to relaxed wandering because of abundant vegetation, it is full of poisoning plants, insects and wild animals so to travel there one needs to care about saving health much more than about a wardrobe. But many of us yet dream about visiting that place. Probably because the dream is about the jungles we read in Kipling's "The Jungle Book" or see in a bunch of funny movies, like, let's say... "Romancing the Stone" or "George of the Jungle"  or the jungles reflected at such fabric's print:-))

(The the bracelets and the earrings are made specially to the dress)

Сукня з асиметричним заходом, або Теорія джунглів


У мене було стільки думок з цього приводу, що не знаю, з чого і почати, щоб не впасти в хаос:-) Просте питання спало мені на думку, коли я побачила тканину, з якої пошито цю сукню, у крамниці: чим вона мене  так вже приваблює і, в загальному сенсі, чому тканини з візерунком джунглів такі популярні. Я не божеволію від модних показів, хоча із задоволенням час від часу трохи їх дивлюсь, але навіть я знаю, що тема джунглів дуже багато використовується  в тканинах для літнього одягу (так само це стосується і інших візерунків з сюжетами дикої природи). Мої міркування знову повернули мене до думок про стереотипи. Тобто мається на увазі, що справжні джунглі не такі вже і приємні, щоб надовго там залишатися: це вологе і задушливе місце з рясною рослинністю, яка не дає жодних шансів невимушеним прогулянкам, там повно отруйних рослин, комах і диких тварин, тому, щоб там подорожувати, треба піклуватися більше про збереження здоров'я ніж про гардероб. Але ж чому багато хто з нас все ж таки мріє там побувати? Мабуть тому, що ця мрія про джунглі, про які ми читаємо в "Книзі джунглів" Кіплінга або бачимо у багатьох милих фільмах, на кшталт "Романа з каменем" або "Джорджа з джунглів" або про джунглі, які зображені у подібних візерунках тканин:-)

(Набір браслетів і сережки зроблені спеціально до цієї сукні)I want to mention at once that sewing the dress #131 from Burda 10/2014 is not for beginners, it is for nonfaint-hearted experienced tailors :-)  
I cannot say I liked the pattern from the first sight but it made me interested and I wanted to try it anyway. However I couldn't match the fabric because I saw not the "jungle" dress but "savanna":-) When I bought this material (for other project), it was clear it meant to be for that pattern.
In the magazine the dress is lined and all the bodice is reinforsed with interfacing so, in fact, it has too many layers. I believe the jungles is the place where you mostly think what to take off than what to put on so I had to change some processing of the dress.


Одразу хочу обмовитися, що пошиття сукні 131 з Burda 10/2014 не для новачків, це для міцних духом досвідчених кравчинь:-)
Не можу сказати, що мені ця модель сподобалася з першого погляду, але хотілося спробувати пошити її в будь якому випадку. Проте ніяк не могла підібрати тканину, тому що мені сукня видавалася більше на тему "савани" ніж "джунглів":-) Коли купила цю тканину (для іншого проекту), стало зрозуміло, що вона призначена для цієї моделі.
В журналі сукня пошита на підкладці і вся верхня частина повністю продубльована прокладкою, тому має забагато шарів. Як на мене джунглі - це така місцина, в якій більше переймаєшся тим, щоб з себе зняти, а не вдягти,  тож довелося до певної міри змінити обробку сукні.Probably it was the first time in my life when I read the instruction in the magazine from the beginning to the end to have the common idea of what to do. Comparing with it my changes are so insignificant that can't be named modifications.
Instead of the lining, I cut  the facings for the bodice's  neck and arm holes. I was short of the fabric so used a piece of other material.Мабуть перший раз в житті я прочитала інструкцію в журналі спочатку до кінця, щоб мати загальне уявлення, що я маю робити. В порівнянні з нею, мої зміни такі незначні, що їх не можна назвати модифікаціями. 
Замість підкладки, я покроїла обшивки для вирізу горловини та пройм. Основної тканини мені не вистачило, тож довелося використати клаптик іншої.The ready front part looks in this way. The facing of the detail #3  was folded twice and basted: for 1 cm (seam allowance) and for 4 cm, later I top stitched it. The inner edge of the wrap part (detail #6/6a), was folded for 1 cm and top stitched, too, but at once and not to the end for about 20 cm to hem the ready dress. Later the top stitching was finished.Готова передня частина виглядає так. Обшивку деталі №3 було підвернуто двічі  і заметано: на 1 см (припуск на підгибку) і на 4 см, пізніше я його відстрочила. Внутрішній край заходу (деталь №6/6а) був підігнутий на 1 см і теж настрочений, але одразу і не доходячи десь см 20 до кінця, щоб підігнути низ готової сукні. Пізніше відстрочування було закінчено.Sewing the back is much more interesting and weird :-)
After  the strap of detail 5/5a is ready, sew the back of the bodice. I made it in two stages (there is no need in it but nevertheless...), at first from the side seams to the strap and then the strap part.Пошиття спинки набагато цікавіше і, до того ж, чудернацьке:-)
Після того як бретель деталі №5/5а готова, пришиваємо спинку верху. Я це робила в два етапи (хоча в цьому немає необхідності). Спочатку від бокових швів до бретелі, потім частину бретелі.

Then stitching the facing to the back.

Потім пришиваємо обшивку до спинки.


The ready back looks like this.
Готова спинка виглядає так.The front wrap part is supposed to be... free. It means the buttons are only decor here. But as you see at one of the photos, the dress can be worn in that way in the jungle only indeed. In stone jungle, where people live, it is impossible. So from the waist down along the wrap part edge I arranged 7 button holes.Передня частина заходу задумана бути... вільною. Це означає, що ґудзики в цій моделі лише декор. Але, як видно на одній із світлин, так сукню можна носити справді лише в джунглях. В кам'яних джунглях, де живуть люди, це неможливо. Тому від талії вниз вздовж краю правої частини заходу я розташувала 7 петель. 
And sewed 7 buttons. As at the position of the buttons the dress has the only layer of fabric, I reinforsed the position with a stripe of interfacing.
І пришила 7 ґудзиків.  Оскільки в місці їх пришивання сукня має лише один шар тканини, те місце я зміцнила смужкою прокладки.

18 August 2017

Hutsul Market Bracelets Set :-)
Making simple things by ready patterns is like an infection: if not to stop it on time, it will absorb you entirely and the treatment will be long and hard:-) So yesterday I made one more bracelet for the set and right now think it will be enough for awhile... at least until that dress is finished.
As during my this year's trip I lived in Hutsuls' land and they are very skillful in many different crafts including weaving, beading, felting, embroidering and knitting. Their things gladden the eyes with bright colours and intricate ornaments and are sold at big local markets so I thought it would be a nice idea to call the set in that way to thank that land for the wonderful vacation and inspiration.


Набір браслетів "Гуцульский базар"


Виготовлення простих речей за готовими зразками схоже на інфекцію: якщо вчасно це не зупинити, то воно тебе повністю поглине і тоді лікування буде довгим і болісним:-) Тож вчора я зробила ще один браслет до набору  і думаю, що поки що з мене досить.. принаймні поки не закінчу ту сукню.
Оскільки протягом цьогорічної літньої подорожі я жила в краю гуцулів, а вони дуже вправні у різних ремеслах, в тому числі у ткацтві, валянні, вишиванні, нанизуванні і плетінні. Їхні вироби милують око яскравими кольорами та хитромудрими орнаментами і продаються на великих місцевих базарах, тож я подумала, що назвати так набір - гарна ідея, щоб подякувати тому краю за чудову відпустку та натхнення.

This pattern is the easiest comparing with the first and the second but nevertheless I remade the bracelet anyway:-)
The tutorial is again from +Potomac Bead Company. This time I had enough leftovers of super duos to make the bracelet so all the materials are like in the video. The confusing moment - the sizing. The designer says about shortening of the bracelet while working on it but to decide how much beads are needed to bead the first row is very individual so must be adjusted personally. for example, I just unpicked the extra seed beads from the beginning of the first row.

Цей зразок найпростіший в порівнянні з першим і другим, але тим не менш я його все одно переробляла:-)
Майстер клас знову від +Potomac Bead Company. Цього разу у мене було достатньо залишків супер дуо, щоб зробити браслет, тому матеріали такі самі як у відео. Момент, що збентежив - визначення розміру. Дизайнерка каже, що під час плетіння другого ряду браслет скорочується, але вирішувати скільки треба нанизувати бісерин для початку - справа цілком індивідуальна і має визначатися особисто. Я, наприклад, просто розпустила зайві бісерини з початку нанизування першого ряду.

17 August 2017

Twins' Wave Bracelet (II)

I don't know what I want more either to bead the planned set of twins' bracelets that I started the day before yesterday or just hope this set will force me to dive into the sewing of the cut dress but not depending on the reasons, the next result of my crafting fun is a new "simple and quick" twin bracelet I made yesterday night.Браслет "Твінова хвиля" (ІІ)

Не знаю, чого мені більше хочеться чи то сплести запланований набір браслетів з твінів, який я почала позавчора, чи я просто сподіваюсь, що цей набір примусить мене зануритися в пошиття розкроїної сукні. Втім, незалежно від причин, наступний результат моїх рукотворних забав - черговий "простий і швидкий" браслет з твінів, який сплела вчора ввечері.The tutorial is from +Potomac Bead Company again.
It doesn't concern the post but I like old videos and magazines on seed beading because they use materials possible to buy in any craft store. So one doesn't have to puzzle over the question where to take all those modern beads:-)


Майстер клас знову від +Potomac Bead Company.
Справи не стосується, але мені подобаються старі відео і журнали з бісероплетіння, тому що в них використовуються доступні в будь якій спеціалізованій крамниці матеріали тож не треба морочити голову, де ж взяти всі ті модні намистини:-)This time I also used twins instead of the superduos. Probably because twins are not so perfect as superduos, at first the twin archs around 8 mm beads were too tight so in the second row I added 15/0, 6/0, 15/0 seed beads instead of 6/0 to make the bracelet keep the shape.
Цього разу я також використала твіни замість супердуо. Але, можливо через те що твіни не такі досконалі як супердуо, спочатку арки навколо 8 мм намистин вийшли надто затягнутими, тому у другому ряду замість бісерин №6 я додавала №15, №6, №15, щоб браслет все ж таки тримав форму.


And one more moment. I guess it is the influence of my sewing experience but nevertheless... Eight motifs were enough for my wrist but when I wore the bracelet, the "loop" motif covered the first motif partly. To avoid that I added extra twins and seed beads after the button.
Ще один момент. Думаю, це вплив мого кравецького досвіду, але тим не менш... Вісім мотивів для мого зап'ястка виявилося достатньо, але коли я вдягла браслет, мотив "петля" частково перекривав перший мотив. Щоб цього запобігти, після ґудзика я додала додаткові твіни і бісерини.